Laatst bijgewerkt op 22/03/2022

 

De website, Geronimo Games, is een initiatief van :

Geronimo Games SRL

Rue Constant Dozo 8,

5380 Fernelmont (België)

Ondernemingsnummer (BCE/TVA) : BE0554855143

E-mail: contact@geronimogames.com

Telefoon: +32 (0) 81 222 666

 

(hierna "Geronimo Games SRL" of de "Verkoper")

 

I.              Algemene gebruiksvoorwaarden.

1.   Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV") zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.

Van de bepalingen van de AGV kan bij uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

 

2.   Platform

 

a.   Toegang en werking

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden voor absolute bruikbaarheid en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

 

b.   Inhoud

Geronimo Games SRL bepaalt de inhoud van het Platform en besteedt de grootste zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor het Platform en de inhoud ervan te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen op elk gewenst moment, zonder enige aansprakelijkheid.

Geronimo Games SRL kan geen enkele absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie die op het platform aanwezig is. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Daarom kan Geronimo Games SRL niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, die de gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Geronimo Games SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

c.    Diensten voorbehouden aan Geregistreerde Gebruikers

 

1)    Registratie:

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die hiertoe wettelijk in staat zijn.

Bij zijn inschrijving verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten in te schrijven.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te controleren en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Er is slechts één inschrijving per persoon toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is voorbehouden (hierna "Login Zone"), na het invoeren van zijn wachtwoord.

De login is definitief, maar het wachtwoord kan online door de gebruiker in de Login Zone worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Geronimo Games SRL behoudt zich in elk geval het recht voor om een verzoek tot registratie voor de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de AGV.

2)    Uitschrijving:

De correct geregistreerde gebruiker kan te allen tijde verzoeken om verwijderd te worden van het Platform door de daarvoor bestemde pagina in zijn Login Zone te bezoeken. Elke uitschrijving van het Platform zal van kracht zijn zo snel mogelijk nadat de gebruiker het daartoe voorziene formulier heeft ingevuld.

 

3.   Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke koppelingen impliceren niet automatisch een relatie tussen Geronimo Games SRL en de externe website of zelfs een impliciete overeenkomst met de inhoud van dergelijke externe websites.

Geronimo Games SRL heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

 

4.   Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk proces dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

 

5.   Bescherming van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Geronimo Games SRL uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Geronimo Games SRL verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover altijd duidelijk en transparant te communiceren.

Geronimo Games SRL verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

6.   Algemene bepalingen

Geronimo Games SRL behoudt zich het recht voor het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

In geval van schending van de AGV door de gebruiker behoudt Geronimo Games SRL zich het recht voor om passende maatregelen van sanctie en herstel te nemen. Geronimo Games SRL behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het platform of tot zijn diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden getroffen. Zij kunnen niet de verantwoordelijkheid van Geronimo Games SRL inroepen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 

II.           Algemene verkoopvoorwaarden.

 

1.    Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AVV") bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker ("Klant").

De AVV brengen alle verplichtingen van de partijen tot uitdrukking. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, mits deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AVV.

Geronimo Games SRL behoudt zich het recht voor om de AVV geregeld bij te werken of wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor elke aankoop na deze datum.

 

2.   Webshop

Via het Platform stelt de Verkoper de klant een webshop ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de webshop.

 

3.   Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele administratiekosten, die worden aangegeven en extra gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de administratiekosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

 

4.   Online bestellingen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om de bestelling te valideren, moet de Klant de huidige AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een e-mailadres en factureringsgegevens opgeven. Elke uitwisseling tussen de Verkoper en de Klant kan gebeuren via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de plaats van levering kiezen en de betalingswijze bevestigen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5.   Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a.   Betaling

De Klant betaalt op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling met de gekozen betalingsmethode. Deze bevestiging wordt beschouwd als een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop, alsook met de vervaldag van de voor de bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de verificatie van bestellingen en betaalmiddelen om redelijkerwijs te kunnen garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de erkende instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

 

b.    Bevestiging

Zodra de Verkoper de bevestiging van de aankoop met de betaling ontvangt, zal hij deze, samen met een factuur, aan de Klant verzenden.

Indien een product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen van het beste tijdstip waarop het product beschikbaar zal zijn.

Indien een product definitief niet meer beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen teneinde dit product te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de prijs ervan terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6.   Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van computerbestanden die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. De bestelbonnen en de facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

7.    Ontvangst

De ontvangst van producten kan pas geschieden na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten kunnen worden ontvangen op het adres van het verkooppunt (ook afhaalpunt genoemd) dat de Klant bij de bestelling heeft gekozen. Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie door de Klant zullen aan de Klant worden aangerekend. 

a.    Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het product te controleren.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de Klant of de ontvanger bij ontvangst van het product de nodige voorbehouden te maken aan de Verkoper.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijn is gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

b.    Terugzenden en omruilen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar het afhaalpunt worden teruggebracht, volgens de onderstaande procedure:

Het product moet persoonlijk worden teruggestuurd of teruggebracht en dat binnen de 7 dagen vanaf de datum van ontvangst door het afhaalpunt. 

Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven vastgestelde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Klant.

 

8.   Garantie

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met de overeenkomst conform de wet die van kracht is op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten.

a.    Conformiteitsgarantie

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om zich te beroepen op de plaatselijke conformiteitsgarantie.

Het gebrek aan conformiteit moet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek aan conformiteit aan de Verkoper worden gemeld.

 

9.   Herroepingsrecht 

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten, die steeds ten laste van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, met name met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde sommen, met inbegrip van de administratieve kosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de terugname van de goederen.

 

10.                 Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, zal dit beschouwd worden als overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij een ter kennis van de andere partij gebracht aangetekend schrijven. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

11.                 Onafhankelijkheid van bepalingen

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 

12.                  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AVV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 

Een nieuw account aanmaken

Heb je al een account?
Log je dan hier Of Reset je wachtwoord